Spis treści

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA ORAZ OKRES ICH PRZETWARZANIA

III. Odbiorcy danych

IV. Prawo do cofnięcia zgody

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

VII. Informacja o profilowaniu

VIII. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej RODO wskazuję:

Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Ordecki Development Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul Piłsudskiego 17/4, 35-074 Rzeszów. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez: email: kontakt@ordeckidevelopment.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy wskazany powyżej.  

II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA ORAZ OKRES ICH PRZETWARZANIA

a) realizacja praw i obowiązków wynikających z łączących firmę z kontrahentami umów, w szczególności o realizację robót budowlanych, wypełnienia obowiązków prawnych Administratora związanych z prowadzeniem dokumentacji budowlanej, realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie budowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń 

− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędność do zawarcia i realizacji przez Administratora obowiązków i uprawnień wynikających z umów zawartych między stronami, 

− art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnione interesy Administratora takie jak m.in.: zapewnianie bezpieczeństwa osób i mienia na terenach należących do Spółki, dochodzenie roszczeń Okres przechowywania: okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umów

b) realizacja praw i obowiązków wynikających z łączącej strony umowy rezerwacyjnej nabycia lokalu mieszkalnego, stanowiska garażowego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego (domu) lub budynku w zabudowie szeregowej, umowy przedwstępnej i umowy deweloperskiej, umowy ustanawiającej odrębną własność lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi na nabywcę, umowy o sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną do czasu postawania wspólnoty mieszkaniowej, oraz przepisów podatkowych i o rachunkowości, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń 

− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędność do zawarcia i realizacji przez Administratora obowiązków i uprawnień wynikających z umów rezerwacyjnych, przedwstępnych, deweloperskich oraz dotyczącej sprawowania zarządu nieruchomością wspólną, wyszczególnionych powyżej, zawartych między stronami, 

− art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, podatków i rachunkowości, 

− art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnione interesy Administratora takie jak m.in.: dochodzenie roszczeń Okres przechowywania: okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umów

c) w celach związanych z prowadzeniem korespondencji elektronicznej 

− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędność do zawarcia i realizacji przez Administratora obowiązków i uprawnień wynikających z umów zawartych między stronami, 

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora taki jak m.in.: realizacja odpowiedzi na zapytania klientów Okres przechowywania: okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

d) w celach związanych z realizacją praw i obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń 

− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędność do zawarcia i realizacji przez Administratora obowiązków i uprawnień wynikających z umów o roboty budowlane, a w szczególności zgłoszeń reklamacyjnych, 

− art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów dotyczących, podatków i rachunkowości, 

− art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnione interesy Administratora takie jak m.in.: dochodzenie roszczeń. Okres przechowywania: okres niezbędny do realizacji zgłoszeń gwarancyjnych, w tym dopełnienia obowiązków podatkowych, a po ich zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

c) stosowania marketingu bezpośredniego i oferowania produktów lub usług Administratora, 

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda osoby uprawnionej Okres przechowywania: do czasu wycofania zgody

III. Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

 1. Pracownicy i współpracownicy Administratora, wykonujący czynności w celu realizacji Umowy na Państwa rzecz. 
 2. Podwykonawcy, w tym podmioty realizujące uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji oraz zewnętrzne podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe prawnicze, informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, brokerskie, a także z zakresu likwidacji szkód i ochrony, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, 
 3. Partnerzy handlowi, których oferta uzupełnia naszą lub których ofertą wyrazili Państwo zainteresowanie 
 4. Notariusz 
 5. Banki i instytucje finansowe 
 6. Zarządcy nieruchomości 
 7. Operator pocztowy lub firmy kurierskie 
 8. Uprawnione organy administracji rządowej i samorządowej, a także organy wymiaru sprawiedliwości oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, 
 9. Właściwe organy podatkowe i inne uprawnione instytucje ( np. nadzór finansowy, firmy ubezpieczeniowe w zakresie likwidacji szkód)

IV. Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody (w sytuacji gdy była ona podstawą przetwarzania danych) na przetwarzanie Państwa danych osobowych poprzez przesłanie na piśmie takiego żądania na adres e-mail kontakt@ordeckidevelopment.pl lub na adres korespondencyjny. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie są przekazywane poza teren Polski/UE/EO.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia)
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
 5. prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi)
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) 

VII. Informacja o profilowaniu

Państwa dane nie będą poddawane procesowi profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

VIII. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia oraz realizacji umów i obowiązków.